Nothing But Allah

Nothing But Allah

Berikut ini trilogy yang kedua dari rangkaian event smartHAJJ 1437, dan juga kita angkat menjadi tema Grand Manasik smartHAJJ 1437 H. “Nothing but ALLAH”

Kesungguhan di dalam menjalankan seluruh segi kehidupan adalah nilai tertinggi, terlebih pada pelaksanaan ritual HAJI. Jamaah HAJI adalah manusia pilihan di jalan Ibrahim as, Ayahanda para Anbiya. Menjadikan Allah sebagai Pelindung dan Penolong adalah mutlak setelah proses peniadaan diri. “Laa hawla walaa quwwata ilabillah”, tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Hanya kepadaNyalah kita bergantung dan berpegang teguh.

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu (kitab kitab sebelumnya), dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik- baik Penolong.” (QS 22:78)

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *